ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു wedding cake set ചെയ്യുന്നത്/ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് #weddingHi friends my instagram

I’m on Instagram as cakery_by_firoza. Install the app to follow my photos and videos. https://www.instagram.com/invites/contact/?i=rec3i72y4gsu&utm_content=3p8te8y

source

20 thoughts on “ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു wedding cake set ചെയ്യുന്നത്/ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് #wedding

Comments are closed.